Kaldhara Height, Paknajol, Thamel, Kathmandu
By

Tilak Thapa Magar